Comann Each nan Eilean – Gàidhlig air isle20

Eriskay Pony cards, t-shirts and more!

Tha Liam Crouse an sàs ann an Comann Each nan Eilean ann an Èirisgeidh.

‘S e catharnas a th’ann an Comman Each nan Eilean a a chaidh a chuir air bhonn ann an 1972 gus ha h-eich dùchasach seo a dhìon.

Liam Crouse is part of the Eriskay Pony Society based in the Isle of Eriskay.

The Eriskay Pony Society is a charity founded in 1972 to safeguard and conserve the Eriskay Pony, a unique Scottish native breed.

Comann Each nan Eilean – The Eriskay Pony Society is a charity founded in 1972 to safeguard and conserve the Eriskay Pony, a unique Scottish native breed.

Liam

Dè mu dhèidhinn a’ Ghàidhlig?

What about Gaelic?

Dh’innis Liam dhuinn gu bheil Gàidhlig aig iomadh neadh a tha an sàs anns a’ chatharnas seach gu bheil iad stèidhichte air eilean far a bheil Gàidhlig fhathast ri chluinntinn gu laitheil.

Liam told us that because the charity is based in an island where Gaelic remains strong, many of the society members use Gaelic on a daily basis.

Our 50th year anniversary calendar is bilingual and Gaelic language and culture will feature through our events this year

Liam

Dè am facal Gàidhlig as fheàrr leat?

What’s your favourite Gaelic word?

Aonragaich – a horse rolling over to scratch its back

Liam

Rach do làraich-lìn a’ chomainn gus tuileadh a’ leughadh mu dheidhinn na h-eich iongtach seo.

Head over to the Eriskay Pony Society’s website to read more about the ponies, and find out how you can support the work of the Society.

From the shop